e-Bok

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA E-BOK

Data wejścia w życie: 20.03.2016 r.

Zapisy niniejszego Regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK, (zwanego dalej „Regulaminem”), stanowią zasady oraz warunki korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (zwanego dalej: „E-BOK”).

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Klient - osoba fizyczna, będąca stroną umowy sprzedaży paliwa gazowego lub energii energetycznej zawartej z Energetycznym Centrum SA,Login - kombinacja znaków przyznawana jako identyfikacja przez Energetyczne Centrum S.A. i podawana przez Klienta w procesie rejestracji i Użytkownika w procesie logowania do E-BOK,
  2. Hasło Startowe - kombinacja znaków przyznawana jako identyfikacja Klienta przez Energetyczne Centrum S.A. i podawana przez Klienta w procesie rejestracji i pierwszego logowania do E-BOK,
  3. Hasło Użytkownika - kombinacja znaków podawana przez Użytkownika w procesie logowania do E-BOK,
  4. Użytkownik - Klient Energetycznego Centrum S.A. korzystający z E-BOK.
 2. Serwis E-BOK jest własnością spółki Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ulicy Wołoska 24, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353502, NIP: 948-25-60-238, REGON 142370356, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 25.100.000 zł.(dalej zwany: Administratorem, Energetycznym Centrum S.A.).
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014.1182) (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) jest Administrator.
 4. Dokonując rejestracji w serwisie E-BOK, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie spółki Energetyczne Centrum S.A. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji usługi E-BOK.
 5. Spółka Energetyczne Centrum S.A. jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 7. Funkcjonowanie E-BOK nadzoruje Administrator.
 8. Użytkownikiem E-BOK może zostać Klient Energetycznego Centrum SA. po dokonaniu rejestracji w serwisie E-BOK oraz zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu. Korzystając z E-BOK Użytkownik potwierdza, że zgadza się z postanowieniami Regulaminu.
 9. Korzystanie E-BOK jest bezpłatne. Do korzystania z E-BOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 5.0 lub nowszym akceptująca pliki cookies.
 10. Regulamin korzystania z E-BOK jest dostępny na stronie internetowej: www.ec.net.pl oraz bezpośrednio na www.ebok.ec.net.pl
 11. Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Administratora jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.
 12. Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, dokonana przez Klienta w umowie z Energetycznym Centrum S.A., jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej. Na zgłoszenie Klienta, otrzymywanie faktur w formie papierowej zostanie przywrócone.
 13. Klient podpisując umowę z Energetycznym Centrum ma prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z dnia z dnia 24.06.2014 r.) . Po jego odstąpieniu konto E-BOK zostanie usunięte.

§ 2 PŁATNOŚCI

 1. Klient Energetycznego Centrum S.A. zobowiązuje się do terminowych płatności wystawionych dokumentów.
 2. E-BOK przewiduje poniższe formy płatności do wystawionych dokumentów finansowych:
  1. płatność kwoty podanej na dokumencie przed terminem płatności;
  2. płatność kwoty podanej na dokumencie, zgodnie z kwotą podaną przy terminie płatności;
 3. Sposoby płatności:
  1. przelewem internetowym na rachunek bankowy podany na fakturze, którego właścicielem jest Energetyczne Centrum S.A.;
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy podany na fakturze, którego właścicielem jest Energetyczne Centrum S.A.
 4. Dokonywanie płatności, o której mowa w ust. 3 lit. a powyżej, jest możliwe przy wyborze przelewu internetowego za pośrednictwem strony internetowej e-płatności Paymento/PayU.
 5. Po dokonaniu płatności w jeden ze sposobów określonych w ust. 3 powyżej, Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie dokonanej płatności w formie komunikatu na stronie www.ebok.ec.net.pl.
 6. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru płatności kartą płatniczą:
  1. po dokonaniu wyboru dokumentu finansowego, który Użytkownik chce opłacić, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową e-płatności Paymento, na której zostanie poproszony o złożenie oświadczeń i podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Energetyczne Centrum S.A. karty płatniczej Użytkownika to jest: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;
  2. Energetyczne Centrum S.A. będzie uprawniony do wykorzystania danych wymienionych w punkcie a. powyżej wyłącznie do pobrania z karty płatniczej Użytkownika kwoty wskazanej na wystawionym dokumencie finansowym, który Użytkownik chce opłacić za pośrednictwem strony internetowej e-płatności Paymento.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Reklamacje i uwagi dotyczące E-BOK należy składać do Energetycznego Centrum S.A. w wybranej przez Użytkownika formie:
  1. złożenie zgłoszenia w E-BOK,
  2. pisemnej: na adres Energetyczne Centrum S.A. Biuro Obsługi Klienta ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa,
  3. e-mail na adres: dok@ec.net.pl,
  4. telefonicznej, pod numerem telefonu: 801 450 550 w dni powszednie w godzinach 8-19.
 2. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z działaniem Serwisu będą rozpatrywane e w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Energetyczne Centrum S.A. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga dłuższego terminu niż wskazany w zdaniu poprzednim, zwłaszcza w wypadku, gdy podane w reklamacji Użytkownika dane lub informacje wymagają uzupełnienia, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać odpowiednio wydłużony, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie poinformowany przed upływem 14-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
 3. Składając reklamację, Użytkownik powinien dokładnie opisać zdarzenie będące przedmiotem reklamacji i wskazać, czego się domaga.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana Użytkownikowi w takiej samej formie wskazanej w ust. 1 lit a)-c), w jakiej reklamacja została złożona przez Użytkownika, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Jeżeli po złożeniu przez Użytkownika reklamacji telefonicznej, Administratorowi, który podejmie dwukrotną próbę kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, nie uda się skontaktować z Użytkownikiem, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres korespondencyjny Użytkownika podany w umowie zawartej z Energetycznym Centrum SA.

§ 4 REJESTRACJA

 1. Proces rejestracji Klienta w serwisie E-BOK następuje drogą elektroniczną poprzez pierwsze logowanie na stronie www.ebok.ec.net.pl, korzystając z Loginu i Hasła Startowego Użytkownika, udostępnionych przez Administratora na adres e-mail podany przez Klienta w umowie z Energetycznym Centrum S.A lub przekazany przez Klienta Administratorowi po zawarciu umowy z Energetycznym Centrum S.A.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Login oraz Hasło (Startowe i Użytkownika) przed dostępem osób niepowołanych.
 3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do E-BOK przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie Login-u i Hasła (Startowe i Użytkownika).
 4. Po dokonaniu procesu rejestracji Użytkownik uprawniony jest do dowolnej zmiany Hasła Użytkownika podczas procesu logowania do serwisu E-BOK.
 5. Zmiana Hasła Użytkownika w przypadku jego zapomnienia lub nieupoważnionego użycia odbywa się za pośrednictwem konsultanta pod numerem telefonu 801450550.
 6. W celu rezygnacji z korzystania z usługi serwisu E-BOK Użytkownik zobowiązany jest do jej zgłoszenia w jednej z dwóch form tj.:
  1. pisemnej na adres Obsługi Klienta ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa albo
  2. e-mailowej, na adres: dok@ec.net.pl
 7. Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy Użytkowników E-BOK na każde jego żądanie zgłoszone pisemnie na adres Administratora lub e-mailem na adres dok@ec.net.pl w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.
 8. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży niezwłocznie zablokowany zostanie dostęp do konta Klienta w serwisie E-BOK.

§ 5 KORZYSTANIE Z USŁUGI SERWISU E-BOK

 1. E-BOK jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do E-BOK w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w E-BOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe usługi.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania E-BOK.
 5. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Klienta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Wszelkie zmiany zasad korzystania z E-BOK zostaną przedstawione w Regulaminie na stronie internetowej Administratora pod adresem www.ec.net.pl oraz bezpośrednio na stronie internetowej www.ebok.ec.net.pl Użytkownik zostanie uprzedzony o takiej zmianie poprzez informację umieszczoną w E-BOK. Zmiany Regulaminu doręczane będą Użytkownikowi poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej pod adresem www.ec.net.pl oraz bezpośrednio na stronie internetowej www.ebok.ec.net.pl.

§ 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownik jest zobligowany do zgłoszenia Administratorowi serwisu E-BOK wszelkich problemów technicznych mogących wystąpić podczas procesu rejestracji jak i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu E-BOK.
 2. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej Administratora: dok@ec.net.pl
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą E-BOK.
 4. Za prawidłowe działanie E-BOK odpowiada Administrator.
 5. Zabronione jest przekazywanie Loginu lub Hasła (Startowego i Użytkownika) osobom trzecim, w sytuacji gdy osoby trzecie dane prezentowane na E-BOK chcą wykorzystać w celach komercyjnych . W przypadku stwierdzenia takiego faktu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia Loginu Użytkownika lub Hasła (Startowego i Użytkownika) przyporządkowanego do Loginu przez osoby trzecie.
 7. Informacje uzyskane za pośrednictwem E-BOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń z tytułu naruszenia przez Energetyczne Centrum S.A. postanowień umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego, w szczególności błędnych rozliczeń.
 8. Energetyczne Centrum SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem E-BOK.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkowników serwisu https://ebok.ec.net.pl/ (dalej: Serwis) ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania i wykorzystywania stosujemy.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) jest Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), przy ulicy Wołoska 24, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353502, NIP: 948-25-60-238, REGON 142370356, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 25.100.000,00 zł (dalej: Administrator).

Dane osobowe, które są nam powierzone, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. w zakresie niezbędnym do obsługi konta w serwisie https://ebok.ec.net.pl,
 3. w celu realizacji zamówienia przez użytkownika dodatkowych ofert przedstawionych w serwisie https://ebok.ec.net.pl,
 4. w celu obsługi dokonywania e-płatności przez użytkownika serwisu https://ebok.ec.net.pl/.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych i mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w szczególności instytucjom bankowym, ubezpieczeniowym oraz firmom telemarketingowym, z którymi Administrator współpracuje lub zamierza współpracować, jedynie w sytuacji, gdy uprzednio Użytkownik Serwisu wyrazi na to swoją zgodę.

Użytkownik Serwisu może otrzymywać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłane przez Administratora, a także inne podmioty, którym Administrator udostępnił jego dane osobowe jedynie w sytuacji, gdy uprzednio Użytkowników Serwisu wyrazi na to swoją zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz utworzenie konta w serwisie https://ebok.ec.net.pl/.

Dokonując rejestracji w serwisie E-BOK, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie spółki Energetyczne Centrum SA. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji usługi E-BOK.

Energetyczne Centrum S.A. jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administrator zapewnia Użytkownikom serwisu https://ebok.ec.net.pl/ realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu https://ebok.ec.net.pl/ oraz ochrony prywatności jego Użytkowników można zgłaszać pod adresem dok@ec.net.pl.